کارشناسان

تعداد بازدید:۹۶۶

 

کارشناس شبکه


 

کارشناس شبکه


جناب آقای مهندس حمید کاوه

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۵۴

 

 

جناب آقای مهندس سعید محکم‌کار

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۴۰
 کارشناس نرم افزار


 

 

کارشناس نرم‌افزار


 

سر کار خانم مهندس نظیف

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۳۷

fatemeh nazif@savehums.ac.ir

 

سرکار خانم مهندس لطیفی

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۳۸

m.latifi.۸@savehums.ac.ir

  

کارشناس آمار


 

 

کارشناس امنیت


 

سرکار خانم سیده فاطمه اعلائی

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۳۹

alaei1387@yahoo.com

 

جناب آقای مهندس میثم خسروی

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۴۰
  

کارشناس سخت افزار


 

 

 


 

جناب آقای مهندس علیرضا زارع

شماره تماس: ۴۸۵۰۱۱۵۴

zare_koche@savehums.ac.ir