شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۹۲

 

 

 

1-  مدیریت فرایندهای منتهی به شاخص های معاونت های هفت گانه  شامل شاخص های  هیات امنا، رتبه بندی دانشگاه های کشورهای اسلامی ، ارزیابی خرد علم وفناوری و....

2-  راه اندازی سامانه همراه سلامت (GIS)

3-  سرشماری الکترونیک اطلاعات مربوط به تسهیلات بهداشتی، درمانی در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی به صورت شش ماهه

4-  مدیریت فرایند (کنترل، نظارت و صحت سنجی) گرد آوری الکترونیک آمار و اطلاعات ثبت شده مربوط به فعالیتهای بیمارستانی کلیه بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی خصوصی، خیریه ، نیروهای مسلح و ...  در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی به صورت ماهانه

5-  آموزش حضوری و چهره به چهره کلیه نمایندگان آماری کلیه بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی در جهت استحصال صحیح شاخصها

6-  برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه کارشناسان دارای پست آمار استخدام در دانشگاه جهت توانمندسازی کارکنان و برگزاری دوره بازآموزی برای کلیه رابطین

7-  مدیریت اطلاعات و شاخص های مربوط به  ستاد سفر

8-  پاسخگویی به نیاز های آماری مدیران سطوح مختلف دانشگاه

9-  طراحی و به روز رسانی دشبورد الکترونیک شاخص های آماری مربوط به ریاست دانشگاه

10- ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی به طور ماهیانه بوسیله ارتباط نرم افزار کارگزینی مربوطه با سیستم جامع اتوماسیون آماری

11-  ایجاد بانک اطلاعات مربوط به دانشجویان، آموزش کارکنان از طریق ایمپورت اطلاعات در بازه های زمانی مورد نظر در سامانه اتوماسیون آماری

12- تهیه دشبورد الکترونیکی شاخصهای بیمارستانی بطور ماهانه و ارسال به بیمارستانها جهت مشاهده وضعیت موجود و پیش بینی آینده با استفاده از گزارشات آماری به صورت تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار و جدول به منظور مقایسه روند کار در طی سالهای مختلف جمع آوری

13- تهیه و ارسال آمار و اطلاعات در سطح دانشگاه به وزارت بهداشت، سازمانهای وابسته و غیر وابسته در سطح استان