رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

جناب آقای مهندس آقامیری

شماره تماس : 08648501154